A Major Drawback of Rapidweaver

A major frustration of using the otherwise excellent web-creation software, RapidWeaver, is its inability to cope properly with non-roman alphabets and unusual diacriticals. This blog page was created in RapidWeaver but the blog entries are entered directly into the Armadillo and therefore bypass. Let's see how it copes with some Vietnamese which was not working on http://www.seo-in-vietnam.com:

Xin chào, tên tôi là Chris, là chuyên gia hướng dẫn về tiếp thị trực tuyến (internet marketing) đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhân viên của tôi và tôi là những chuyên viên về E Marketing (tiếp thị trực tuyến) sử dụng các công cụ hỗ trợ E Marketing như: Rapidweaver, Photoshop, Screenflow, Daylite và Max Bulk Mailer để phát triển việc kinh doanh trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hướng dẫn/ huấn luyện cho khách hàng để họ có thể tự làm E Marketing cho bản thân mình hay sản phẩm của mình. Buổi tư vấn lần đầu tiên khi gặp bạn là hoàn toàn miển phí. Dành thì giờ với chúng tôi bạn sẽ có được những lời khuyên và thủ thuật cụ thể làm thế nào để sử dụng Internet Marketing trong việc phát triển việc kinh doanh của bạn.

And here is an extract from Wikipedia's entry on Russian:

Ру́сский язы́к относится к восточной группе славянских языков, принадлежащих индоевропейской семье языков. Он является восьмым языком в мире по численности владеющих им как родным и пятым языком в мире по общей численности говорящих. Русский язык — национальный язык русского народа, основной язык международного общения в центральной Евразии, в Восточной Европе, в странах бывшего Советского Союза, один из рабочих языков ООН. Он является наиболее распространённым славянским языком и самым распространённым языком в Европе — географически и по числу носителей языка как родного. Занимает четвёртое место среди самых переводимых языков, а также — седьмое место среди языков, на которые переводится большинство книг. В 2013 году русский язык вышел на второе место среди самых популярных языков Интернета.

<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=ra-4ee39d86551cfb83"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><!-- AddThis Button END-->

Login